MASZ PYTANIA?

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZESTAWU WARSZTATOWEGO
MAPA PODRÓŻY KLIENTA zwany dalej „Regulaminem”


§1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem zestawu warsztatowego „Mapa Podróży Klienta” (zwanego dalej „zestawem”) jest firma Uxon Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000674065 i posiadająca numery NIP: 5272805068 oraz REGON: 367076906 (zwana dalej „uxon”).
 2. „Zestaw” dostępny jest wyłącznie w formie papierowej.

§2. Składanie zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie przezstronę internetową (https://www.mapa-podrozy-klienta.pl/).
 2. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie prawidłowych danych wformularzu na stronie wymienionej wyżej - w tym imienia, nazwiska, adresu e-mail, danych firmy, danych dostawy.
 3. Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszegoRegulaminu.

§3. Warunki sprzedaży

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich w kwotach netto i brutto (zawierających podatek VAT). Cena podana przy „Zestawie” w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego jest wiążąca.
 2. Uxon zastrzega sobie prawo do zmiany ceny „Zestawu”.
 3. Kupujący po złożeniu zamówienia otrzyma fakturę proforma, zaś po jej opłaceniu fakturę VAT potwierdzającą zakup „Zestawu”. W tym celu należy podać odpowiednie dane w formularzu podczas składania zamówienia.
 4. Płatność za „Zestaw” odbywa się z góry - przelew na wskazany na wygenerowanej fakturze proforma rachunek nr 88 1750 0012 0000 0000 3715 7667 należący do Uxon.
 5. W przypadku nieuregulowania płatności, zamówienie nie zostanie przekazane do realizacji.

§4. Realizacja zamówień

 1. Po dokonaniu płatności Kupujący otrzyma wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzającą wpłatę.
 2. Po opłaceniu zamówienia do Kupującego zostanie wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej zamówiony “zestaw”.
 3. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe np. ze względów na brak “zestawów” w magazynie, Uxon poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji przesyłając mu wiadomość na adres e-mail podany przy złożeniu zamówienia. W przypadku dokonania płatności za „Zestaw” firma Uxon dokona zwrotu wpłaconych środków.

§5. Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu otrzymania „Zestawu”. Wówczas Uxon zwróci Kupującemu uiszczoną należność.
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania „Zestawu” rozumianej jako data wysłania wiadomości potwierdzającej zamówienia “Zestawu”.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, kupujący musi poinformować Uxon o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w formie pisma wysłanego na adres e-mail uxon).
 4. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Kupujący zobowiązany jest do odesłania “Zestawu” w nienaruszonym stanie, niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni od pisemnego złożenia odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Uxon zwróci Kupującemu kwotę obejmującą cenę „Zestawu” niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Uxon o wykorzystaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrot należności za „Zestaw” w przypadku odstąpienia od umowy zostanie dokonany przy użyciu takich samych środków płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie określił z Uxon inne rozwiązanie.

§6. Zasady korzystania z „Zestawu”

 1. Zakupiony i opłacony „Zestaw” będzie wysyłany Kupującemu kurierem.
 2. W celu szybszego otrzymania „Zestawu” należy niezwłocznie po złożeniu zamówienia je opłacić, a następnie dowód zapłaty przesłać na wskazany w korespondencji adres e-mail.
 3. „Zestaw” objęty jest ochroną przewidzianą w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i może być używana wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz licencji.
 4. Kupujący ma prawo korzystać z „Zestawu” wyłącznie na własny użytek, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Kupujący w szczególności nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania „Zestawu” i jego opracowań w całości lub we fragmentach bez wyraźnego zezwolenia ze strony Uxon;
  2. utrwalania lub zwielokrotniania „Zestawu” w celu jego rozpowszechniania;
  3. komercyjnego wykorzystania „Zestawu” w jakikolwiek sposób.
 6. Kupujący zobowiązany jest do dbania o to, by osoby nieuprawnione nie korzystały z „Zestawu” w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem oraz postanowieniami licencji.

§7. Reklamacje

 1. Kupujący może zgłosić reklamację do Uxon, w szczególności, gdy:
  1. zakupiony „Zestaw” okaże się uszkodzony.
 2. Uxon ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 dni roboczych, od momentu jej złożenia przez Kupującego.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mapa-podrozy-klienta.pl/regulamin. Na prośbę Kupującego wysłaną na adres biuro@uxon.pl może zostać udostępniony w formie pliku.pdf.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 12 marca 2019 roku.
 3. Uxon zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiany obowiązywać będą od daty ich ogłoszenia i dotyczyć będą wyłącznie zamówień złożonych po tym czasie.